FEBRUARY - 2004
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
Groundhog Day
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
Lincoln's Birthday
13
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
Valentine's Day
15
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
Presidents' Day
17
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
Washington's Birthday
23
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
Ash Wednesday
26
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 

January 2004 | Archives | March 2004